Dlaczego, spośród tylu prawników, mam wybrać akurat radcę prawnego?

Ponieważ radca prawny jest prawnikiem o szerokich uprawnieniach zawodowych, gruntownie przygotowanym tak pod względem praktycznym, jak i teoretycznym, do ochrony Państwa interesów. Aby zostać radcą prawnym nie wystarczy ukończyć prawnicze studia magisterskie, ale należy także odbyć trzyletnią aplikację radcowską i zdać państwowy egzamin zawodowy. W przeciwieństwie do prawników niezrzeszonych w korporacjach zawodowych radca prawny jest zawodem zaufania publicznego – obowiązuje go kodeks zasad etycznych i musi sprostać najwyższym standardom świadczenia pomocy prawnej. W relacjach ze swoimi klientami radca prawny unika konfliktów interesów i dotrzymuje tajemnicy zawodowej. Pozostając aktywnym zawodowo radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczoną pomocą prawną. Radca prawny daje rękojmię należytego wykonywania zawodu, a zatem gwarantuje Państwu, że powierzoną mu sprawę poprowadzi z należytą starannością i zgodnie ze sztuką.

Jakie uprawnienia ma radca prawny?

Jako radca prawnym jestem uprawniony do reprezentowania Państwa przed sądami, trybunałami i organami ścigania. Mogę być Państwa pełnomocnikiem także przed organami administracji publicznej, w tym rządowej, samorządowej i podatkowej oraz obrońcą przed organami ścigania i sądami karnym. Obowiązujące przepisy prawa w wielu kategoriach spraw przewidują tzw. przymus radcowski, co oznacza, że daną czynność trzeba wykonać za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Taka sytuacja dotyczy, przykładowo, wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w postępowaniu karnym. We wszystkich postępowaniach, w których występuję jako pełnomocnik, mam prawo poświadczać, że kopia okazanego mi dokumentu jest zgodna z oryginałem, przy czym moje poświadczenie za zgodność ma charakter dokumentu urzędowego.

Jakiego rodzaju usługi świadczę?

Zajmuję się świadczeniem szeroko pojętej pomocy prawnej, a zatem reprezentuję Państwa – jako pełnomocnik lub obrońca – przed sądami, organami ścigania, egzekucyjnymi i administracji publicznej, udzielam porad prawnych, wydaję opinie prawne i sporządzam projekty umów, regulaminów i innych aktów prawnych. Negocjuję w Państwa imieniu treść ugód – zawieranych zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed mediatorem lub sądem. Dla wielu z Państwa jestem również konsultantem, który doradza w sprawach na styku prawa z biznesem, prawa z życiem rodzinnym i prawa w relacjach z sąsiadami.

Jakimi dziedzinami prawa się zajmuję?

Moja praktyka zawodowa koncentruje się głównie na postępowaniach sądowych, przedsądowych i przygotowawczych. Prowadzę sprawy cywilne, karne, rodzinne oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ile kosztuje skorzystanie z usług radcy prawnego?

Proponuję Państwu stawki godzinowe lub ryczałtowe. Te pierwsze zalecam w przypadku prowadzenia w Państwa imieniu negocjacji, a także przy opiniowaniu dokumentów i udzielania niektórych porad prawnych. Te drugie – niezależne od czasu trwania udzielanej pomocy prawnej – polecam zwłaszcza przy sprawach sądowych i administracyjnych. Do stawek mojego wynagrodzenia doliczam poniesione przeze mnie niezbędne wydatki, jak opłaty pocztowe i tzw. kilometrówkę za przejazdy poza Wrocław. Moje wynagrodzenie nie obejmuje innych kosztów procesu, a zatem to na stronie spoczywa obowiązek uiszczania opłat sądowych i koniecznych danin publicznych. 

W jaki sposób można się ze mną kontaktować?

Najlepiej jest się skontaktować ze mną telefonicznie (pod numerem 885-266-283) lub za pomocą formularza dostępnego na tej stronie (podstrona kontakt). Jeżeli będzie Państwo zainteresowani nawiązaniem ze mną współpracy, to po ustaleniu dogodnego terminu zapraszam na spotkanie w biurze we Wrocławiu.

Gdy nie odbieram telefonu…

z pewnością jestem w sądzie albo na spotkaniu. Oddzwonię do Państwa jak będę mógł rozmawiać.  

Ile to zajmuje czasu?

Najkrócej, jak to tylko możliwe. Niestety sprawy sądowe – niezależnie od moich starań – trwają miesiącami, a nawet latami. Natomiast pozostałe czynności zajmują – zależnie od nakładu pracy – od kilkunastu minut do kilku tygodni.

Czy można mi zaufać?

Wzajemne zaufanie jest podstawą relacji pomiędzy radcą prawnym, a jego klientem. Jak radca prawny jestem zobowiązany nie tylko do ciągłego doskonalenia zawodowego i do dokładania należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale jestem także obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej wobec faktów, o których powziąłem wiedzę świadcząc Państwu pomoc prawną. Powierzacie mi Państwo swoje tajemnice i powodzenia Waszych spraw. Możecie być Państwo pewni, że nie zawiodę Państwa zaufania.
Zamknij